office@rattaneo.com

Kontakt z biurem

+48 32 441 28 15

Obsługa klienta 24/7

Od poniedziałku do piątku: 9:00 - 17:30

Sklep internetowy zawsze otwarty

OCHRONA TWOICH DANYCH MA DLA NAS DUŻE ZNACZENIE! Nasza firma, RattaNeo, skupia się nie tylko na dostarczaniu najwyższej jakości mebli z naturalnej wikliny, ale także cenimy ochronę Twoich danych osobowych. Rozumiemy, jak ważne jest poszanowanie Twojej prywatności i zyskanie Twojego zaufania zarówno w zakresie ochrony danych, jak i jakości naszych marek mebli z naturalnej wikliny. Zapewniamy, że dostarczamy jasne i zrozumiałe informacje dotyczące celu zbierania Twoich danych osobowych oraz czy i przez jaki okres przechowujemy je w naszych systemach.
 1. OGÓLNE INFORMACJE
Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Cię, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej witryny internetowej i związanych usług. Polityka ta dotyczy wszystkich witryn internetowych i usług, do których się odnosi. 1.1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe (określane jako “dane” w skrócie), zgodnie z definicją zawartą w artykule 4 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) Unii Europejskiej, odnoszą się do wszelkich informacji, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak jej imię, adres zamieszkania, adres e-mail itp. 1.2 ADMINISTRATOR Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w artykule 4 ust. 7 RODO, jest RattaNeo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) PL6443554338. 1.3 PRAWA PODMIOTU DANYCH Jako podmiot danych, których dane są przetwarzane, przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów:
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ponadto, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W związku z rozpatrywaniem Twoich wniosków dotyczących wymienionych wyżej praw, możemy poprosić Cię o dostarczenie dowodu tożsamości. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z sekcją 3.1.1.3 ODBIORCY (OGÓLNE INFORMACJE) Oprócz odbiorców wymienionych w paragrafach dotyczących odbiorców w poszczególnych rozdziałach poniżej, możemy przekazywać zebrane dane odpowiednim działom wewnętrznym do przetwarzania, a także innym powiązanym podmiotom lub zewnętrznym dostawcom usług lub podmiotom przetwarzającym na podstawie umów, zgodnie z określonym celem przetwarzania. Dane mogą również być przekazywane następującym odbiorcom:
 • Dane osobowe mogą być dostępne dla dostawców usług platformy/hostingu z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W celu zapewnienia odpowiednich gwarancji prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 • Dostawcy analizy z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) mogą mieć dostęp do danych osobowych. W celu zapewnienia odpowiednich gwarancji prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 • Dostawcy usług wsparcia informatycznego z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) mogą mieć dostęp do danych osobowych. W celu zapewnienia odpowiednich gwarancji prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 • Władze państwowe: Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji dotyczących Ciebie w przypadku obowiązku prawno-ustrojowego, jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania ich właściwym organom lub organom ścigania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odnosić się do paragrafów dotyczących odbiorców w poszczególnych rozdziałach.
 1. ZBIÓR I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
Gromadzimy dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej. W tym rozdziale znajdziesz więcej informacji na temat procesów i narzędzi specyficznych dla strony internetowej, w tym partnerów zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesów, które mogą również mieć miejsce poza systemami sieciowymi, prosimy o odniesienie się do Rozdziału 3. 2.1 HOSTING Cel/Informacje: Podczas wizyty i korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz się ani nie przekazujesz nam innych informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Twój przeglądarka przesyła nam na nasz serwer, co jest technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa. Odbiorcy:
 • Dostawcy platformy/hostingu z państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) będą mieli dostęp do Twoich danych osobowych. Zawarliśmy z tymi podmiotami standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO, jako odpowiednią prawna ochronę danych. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 • Dostawcy usług wsparcia informatycznego z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) będą mieli dostęp do Twoich danych osobowych. Zawarliśmy z tymi podmiotami standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO, jako odpowiednią prawna ochronę danych. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Dodatkowi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.3 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usunięcie: Logi są usuwane po upływie 7 dni. Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)2.2 LOGGING FUNCTIONS Ta strona internetowa może dostarczać różne funkcje logowania opisane poniżej. 2.2.1 CENTRALIZED LOGIN PROFILE Cel / Informacje: Ta strona internetowa może dostarczyć Ci profilu logowania scentralizowanego, jeśli ta funkcja jest aktywowana na stronie. Wymaga ona oddzielnego zgłoszenia podczas procesu rejestracji. Podczas rejestracji RattaNeo Sp. z o.o. udostępnia Ci możliwość utworzenia konta z hasłem (profil logowania). Ten profil logowania zostanie utworzony w bazie danych scentralizowanego profilu logowania marki i zweryfikuje, że jesteś prawowitym właścicielem konta i/lub adresu e-mail. Baza danych logowania jest zasadniczo tylko połączona z usługą, do której się rejestrujesz, i zajmuje się tylko częścią weryfikacji profilu logowania. Administrator: RattaNeo Sp. z o.o. 8 ul. Wojska Polskiego, 41-208 Sosnowiec NIP: PL6443554338 jest odpowiedzialny za scentralizowany profil. Dane kontaktowe: office@rattaneo.com Odbiorcy: Dostawca usług platformy/hostingu. Przekazanie danych do państw trzecich jest możliwe. Jako odpowiednią prawna ochronę danych, zawarliśmy standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 RODO, z tymi podmiotami. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dodatkowi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.3 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usunięcie / Wycofanie zgody: Twój profil logowania zostanie automatycznie usunięty po usunięciu Twojego lokalnego konta dla marki na stronie internetowej, na której się zarejestrowałeś, chyba że koliduje to z obowiązkiem przechowywania danych lub przedawnieniem. W przypadku rejestracji w danym profilu logowania na więcej niż jedno lokalne konto dla danej marki, Twój profil logowania zostanie usunięty po usunięciu wszystkich lokalnych kont dla tej marki. Automatyczne usuwanie lokalnych kont dla danej marki zazwyczaj następuje po 24 miesiącach nieaktywności.Legal basis: Article 6(1)(a) of the GDPR (consent; centralised login profile): Jeśli utworzyłeś określony profil logowania bez rejestracji lokalnego konta dla marki, zostanie on automatycznie usunięty w ciągu jednego dnia.   2.3 OCENY I RECENZJE Cel / Informacje: Użytkownicy mogą mieć możliwość dostarczania ocen i recenzji produktów, procesów lub innych ocen w ramach możliwości witryny zgodnie z warunkami korzystania. W związku z tym zbieramy dane, które nam przekazujesz, gdy przesyłasz treści stanowiące oceny i recenzje. Nasz uzasadniony interes polega na tym, abyś mógł wyrazić swoje bezpłatne recenzje produktów, a te recenzje mogłyby pojawić się na stronach internetowych osób trzecich w sposób anonimowy (pseudonimizowany). W przypadku, gdy ta strona internetowa wymaga Twojej wyraźnej zgody na udostępnienie danych wrażliwych, będziemy również przetwarzać dane wrażliwe (np. zdjęcia lub treści stanowiące opisy) dotyczące Twojego zdrowia lub danych ujawniających Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, szczególnie w przypadku recenzji produktów do pielęgnacji skóry. Wykorzystujemy dane, które dostarczasz nam w celu publikacji i zapisania Twojej recenzji i oceny na naszej stronie internetowej zgodnie z naszymi warunkami korzystania. Twoja recenzja zostanie opublikowana pod Twoim pseudonimem. Recenzja może być sprawdzana przed opublikowaniem. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy, jeśli zostaną uznane za niezgodne z prawem przez osoby trzecie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi warunkami korzystania. Wykorzystujemy również dane, które dostarczasz nam w ramach naszego uzasadnionego interesu, aby upewnić się, że Twoja ocena nie jest oparta na oszustwach, programach automatycznych lub robotach. Dlatego możliwe jest, że otrzymasz e-mail proszący o potwierdzenie swojego adresu e-mail, chyba że zalogujesz się na konto użytkownika. – Dostawca platformy / usług hostingowych. – Dostawcy usług konsumenckich – Dostawca zapobiegania oszustwom (dla publikacji na stronie internetowej osób trzecich). Transfer danych do krajów trzecich jest możliwy. Zostały zawarte standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami jako odpowiednie zabezpieczenie prawne danych. Dla krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zobaczyć następujący link: [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en).   Dalsi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.3 dotyczącej ogólnych odbiorców.   Usunięcie / Sprzeciw: Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po usunięciu konta użytkownika lub po otrzymaniu odpowiedniego wniosku. Dane osobowe użytkowników, którzy otrzymali tylko wiadomość weryfikacyjną lub nie mają konta użytkownika, zostaną usunięte lub zanonimizowane po odpowiednim wniosku o usunięcie. Opublikowane recenzje zazwyczaj pozostaną widoczne pod opublikowanym pseudonimem, chyba że osobno zażądasz ich usunięcia.   Podstawa prawna: – Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda) – Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora danych) 2.4 PLIKI COOKIE/NARZĘDZIA Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie lub innych technologii/narzędzi, takich jak piksele, lokalne magazynowanie, tagi, identyfikatory lub usługi zewnętrzne (zwane dalej “Pliki cookie/Narzędzia”), które są używane podczas odwiedzania i korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę na Twoim urządzeniu w celu przechowywania określonych informacji lub plików obrazów, takich jak piksele. Następnym razem, gdy odwiedzisz naszą witrynę na tym samym urządzeniu, informacje przechowywane w plikach cookie zostaną przesłane na naszą witrynę (“Plik cookie pierwszej strony”) lub na inną witrynę, do której plik cookie należy (“Plik cookie stron trzecich”). Dzięki przechowywanym i zwracanym informacjom witryna może rozpoznać, że odwiedziłeś ją już wcześniej i uzyskałeś do niej dostęp za pomocą używanej przeglądarki na swoim urządzeniu. Wykorzystujemy te informacje do zaprojektowania i wyświetlenia witryny optymalnie zgodnie z Twoimi preferencjami. Dlatego na Twoim urządzeniu identyfikowany jest tylko sam plik cookie. Poza powyższym zakresem, dane osobowe będą przechowywane tylko za Twoją wyraźną zgodą lub jeśli jest to absolutnie niezbędne do odpowiedniego korzystania z oferowanych i udostępnianych Ci usług. Ta witryna internetowa używa następujących rodzajów plików cookie/narzędzi, których zakres i funkcje są wyjaśnione poniżej: Typ A: Techniczny pomiar/analiza odbiorców – w celu zapewnienia świadczenia żądanej usługi; obejmuje podstawowe funkcje analityczne. (Zgoda nie jest konieczna zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej). Typ B: Funkcjonalne i wydajnościowe – dodatkowe narzędzia do pomiaru wydajności/atrakcyjności naszej witryny i dostarczania dodatkowych (spersonalizowanych) funkcji. Typ C: Marketingowe – narzędzia do tworzenia profili marketingowych na podstawie zachowań użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zobaczyć opis narzędzi zaimplementowanych na naszych stronach internetowych w niniejszej polityce prywatności. Jeśli ta witryna internetowa korzysta z platformy zarządzania zgodnością, dodatkowe informacje można znaleźć tam. Proszę zauważyć, że narzędzia wymienione w następnym dziale mogą nie być używane przez cały czas. 2.4.1 GOOGLE ANALYTICS Cel / Informacje: Ta witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics, narzędzia do analizy witryn internetowych dostarczanego przez Google Ireland Ltd. (“Google”). Konfiguracja narzędzia Google Analytics została przez nas zmieniona w celu wykonania wyłącznie funkcji pomiaru, chyba że udzielono osobnej zgody na dodatkowe funkcje reklamowe. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje określony rodzaj pliku cookie, który jest przechowywany na Twoim komputerze w celu analizy Twojego korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie używane przez narzędzie Google Analytics w celach pomiarowych są plikami cookie pierwszej strony, co oznacza, że wartości tych plików cookie dla osób, których dane dotyczą, będą różne dla każdego klienta (tzn. nie ma jednoznacznego identyfikatora pliku cookie narzędzia Google Analytics, który byłby używany we wszystkich witrynach korzystających z narzędzia Google Analytics). Informacje dotyczące korzystania z tej witryny internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Należy zauważyć, że narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone na tej witrynie internetowej o kod “gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego rejestrowania adresów IP (tak zwane maskowanie adresów IP). Ze względu na anonimizację adresu IP na tej witrynie internetowej, Twój adres IP jest skracany przez Google w Unii Europejskiej oraz krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy Twojego korzystania z tej witryny internetowej, w celu sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i internetem. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach narzędzia Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi pochodzącymi od Google. Korzystamy z narzędzia Google Analytics do analizy i regularnego doskonalenia korzystania z naszej witryny internetowej. Możemy wykorzystać uzyskane dane statystyczne do ulepszania naszych ofert i sprawienia, że staną się one bardziej interesujące dla Ciebie. Ponadto uzyskujemy informacje dotyczące funkcjonalności naszej witryny internetowej (np. w celu wykrywania problemów z nawigacją po witrynie). Dzięki skonfigurowaniu narzędzia Google Analytics zapewniliśmy, że Google otrzymuje te dane jako przetwarzający i dlatego nie może ich używać do własnych celów. Konfiguracja narzędzia “Funkcje reklamowe Google Analytics” jest niezależna od powyższego i jest opisana w odpowiedniej sekcji poniżej, o ile jest również używana na tej witrynie internetowej. Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zobaczyć sekcję “Pliki cookie/Narzędzia”. Odbiorcy: Główny dostawca usługi: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Regulamin usługi Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólna dyskusja na temat zasad bezpieczeństwa i polityki prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl, oraz polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Transfer danych do krajów trzecich jest możliwy. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej danych, zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane w artykule 46 DPA z tymi podmiotami. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, zastosowanie ma również ta decyzja o adekwatności. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zobaczyć następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dodatkowi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usunięcie / wycofanie zgody: To narzędzie można dezaktywować za pomocą dostępnych tutaj ustawień plików cookie. Okres ważności plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy tylko plików cookie utworzonych przez tę witrynę) Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy. Podstawa prawna: Artykuł 6(1)(a) RODO (zgoda) Cel/Informacje: Ta witryna przeprowadza analizy zachowań użytkowników za pomocą testów A/B. W zależności od klasyfikacji Twojego profilu, możemy prezentować nasze witryny z nieco innymi treściami, co pozwala nam analizować i doskonalić nasze usługi, uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla Ciebie. W celu ułatwienia tych analiz na Twoim komputerze przechowywane są pliki cookie. Zebrane informacje są przechowywane wyłącznie na serwerze zlokalizowanym w UE. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, konfigurując odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Adresy IP są przetwarzane w formie przyciętej przed analizą, aby uniknąć bezpośredniej identyfikacji osobistej. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę nie jest łączony z żadnymi innymi danymi, które zbieramy. Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji “Pliki cookie/Narzędzia”. Odbiorcy: Dane są udostępniane naszym dostawcom usług analitycznych zlokalizowanym w UE. Usunięcie/Opt-out: Możesz dezaktywować to narzędzie, dostosowując ustawienia plików cookie dostępne tutaj. Okres ważności plików cookie: do 2 lat (dotyczy tylko plików cookie utworzonych przez tę witrynę). Maksymalny okres przechowywania danych: do 25 miesięcy. Możesz również dezaktywować to narzędzie w ustawieniach plików cookie. Podstawa prawna: Artykuł 6(1)(a) RODO (zgoda). 2.4.3 GOOGLE ADS (GOOGLE ADWORDS) CEl / INFORMACJE: Cel/Informacje: Google Ads Conversion Korzystamy z Google Ads, aby reklamować nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych witrynach. Wykorzystujemy dane z kampanii reklamowych, aby określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. Naszym celem jest wyświetlanie reklam dla Ciebie, które są dla Ciebie istotne, oraz uzyskanie uczciwego rozliczenia kosztów reklamowych. Reklamy są dostarczane przez Google za pomocą “serwerów reklam”. Wykorzystujemy pliki cookie serwerów reklamowych do pomiaru skuteczności działań reklamowych, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeśli odwiedzisz naszą witrynę za pośrednictwem Google Ads, zostanie zapisane na Twoim urządzeniu plik cookie. Plik cookie zazwyczaj przechowuje unikalny identyfikator pliku cookie, częstotliwość wyświetlania reklam w określonym miejscu, ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacje o rezygnacji, wskazując, że nie chcesz otrzymywać reklam w przyszłości. Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Twoją przeglądarkę internetową. Jeśli odwiedzisz określone witryny klienta Ads, a plik cookie przechowywany na Twoim urządzeniu nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na odpowiednią witrynę. Każdemu klientowi Ads przypisane jest inne pliki cookie. Nie jest możliwe śledzenie plików cookie na witrynach klientów usługi Ads. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy tylko oceny statystyczne od Google, które pomagają nam określić, które działania reklamowe są szczególnie skuteczne. Nie możemy zidentyfikować tożsamości użytkowników na podstawie tych informacji. Ze względu na używane narzędzia marketingowe Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google w wyniku korzystania z tego narzędzia. Udostępniamy poniższe informacje najlepiej z naszej wiedzy: Poprzez wdrożenie konwersji w ramach usługi Ads, Google otrzymuje informacje, że skorzystałeś z określonej części naszej oferty na stronie internetowej lub kliknąłeś informacje dotyczące nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w Google, Google może połączyć Twoją wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie jesteś zalogowany, Twój adres IP może zostać pozyskany i przechowywany przez dostawców usług internetowych. Remarketing w Google Ads Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads. Funkcja remarketingu pozwala nam prezentować użytkownikom naszej witryny reklamy oparte na ich zainteresowaniach na innych witrynach w sieci reklamowej Google (wyszukiwarka Google lub YouTube, tzw. “Google Ads”, lub na innych witrynach). Dzieje się to poprzez analizę interakcji użytkowników na naszej witrynie, takich jak oferty, które interesują użytkowników, abyśmy mogli wyświetlać ukierunkowane reklamy użytkownikom nawet po tym, jak odwiedzili naszą witrynę na innych witrynach. W tym celu Google zapisuje pliki cookie w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub witryny w sieci reklamowej Google. Plik cookie ten służy do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Numer ten jest używany do unikalnej identyfikacji przeglądarki na danym urządzeniu. Cookies/tools: Typ C. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz “Cookies/tools”. Odbiorcy: Głównym dostawcą usługi jest Google Ireland Ltd, z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Istnieje możliwość przekazywania danych do państw trzecich. W celu zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych, z tymi podmiotami zostały zawarte standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usuwanie / wycofanie zgody: To narzędzie można dezaktywować za pomocą dostępnych ustawień plików cookie dostępnych tutaj. Okres ważności pliku cookie: do 180 dni (dotyczy to tylko plików cookie utworzonych przez tę witrynę). Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 2.4.4 FUNKCJE REKLAMOWE GOOGLE ANALYTICS Ta witryna korzysta z rozszerzonych funkcji Google Analytics, oprócz standardowych funkcji, do których należą funkcje reklamowe Google Analytics, takie jak raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google, raportowanie danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics, odbiorcy do remarketingu na podstawie określonych zachowań, demografii i zainteresowań oraz udostępnianie tych list Google Ads. Korzystamy również z zintegrowanych usług, które wymagają zbierania danych przez Google Analytics w celach reklamowych, w tym zbierania danych za pomocą plików cookie reklamowych i identyfikatorów, w celu optymalizacji naszej witryny. W rezultacie korzystamy z plików cookie pierwszej strony, takich jak pliki cookie Google Analytics oraz pliki cookie reklamowe i identyfikatory od Google. Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zobaczyć sekcję “Pliki cookie/narzędzia”. Odbiorcy: Głównym dostawcą usługi jest Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Istnieje możliwość przekazywania danych do państw trzecich. W celu zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych, z tymi podmiotami zostały zawarte standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO. W przypadku państw trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usuwanie/wycofywanie zgody: To narzędzie można dezaktywować za pomocą dostępnych ustawień plików cookie dostępnych tutaj. Okres ważności plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to tylko plików cookie utworzonych przez tę witrynę). Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 2.4.5 GOOGLE CAMPAIGN MANAGER Cel / Informacje: Ta witryna korzysta z narzędzia marketingowego online, Google Campaign Manager, które wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania odpowiednich reklam użytkownikom, poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii oraz zapobiegania wielokrotnym wyświetleniom reklam. Google wykorzystuje identyfikatory plików cookie do śledzenia reklam wyświetlanych w przeglądarkach i zapobiegania ich wielokrotnemu wyświetleniu. Ponadto Campaign Manager może gromadzić dane dotyczące konwersji na żądania reklam przy użyciu identyfikatorów plików cookie. Na przykład gdy użytkownik wyświetli reklamę dostarczoną przez Campaign Manager, a następnie przejdzie do dokonania zakupu na stronie reklamodawcy przy użyciu tej samej przeglądarki. Gdy odwiedzasz naszą witrynę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych zbieranych przez Google za pomocą tego narzędzia. Dlatego dostarczamy Ci następujących informacji według naszej najlepszej wiedzy: Korzystając z narzędzia Campaign Manager, Google otrzymuje informacje, że uzyskałeś dostęp do określonej części naszej witryny lub kliknąłeś w jedną z naszych reklam. Jeśli masz konto Google, Google może powiązać Twoją wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli nie masz konta Google lub nie jesteś zalogowany, twój adres IP może być nadal uzyskiwany i przechowywany przez dostawców usług internetowych. Ponadto pliki cookie związane z Campaign Manager, takie jak DoubleClick lub Floodlight, pozwalają nam określić, czy wykonujesz określoną akcję na naszej stronie internetowej po wyświetleniu jednej z naszych reklam w oknach/wideo na Google lub innych platformach za pośrednictwem Campaign Manager lub po kliknięciu w taką reklamę (śledzenie konwersji). Campaign Manager wykorzystuje to pliki cookie do określenia treści, z którą współdziałałeś na naszej stronie internetowej i dostarczenia dostosowanych reklam do Ciebie. Używane pliki cookie: Typ C. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zajrzeć do sekcji ‘Pliki cookie/Narzędzia’. Odbiorcy: Główny dostawca usługi: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Istnieje możliwość przekazywania danych do krajów trzecich. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. Dla krajów trzecich lub firm objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również obowiązuje. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zajrzeć na następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dodatkowi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usunięcie/Wycofanie zgody: Możesz wyłączyć to narzędzie za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj. Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie tworzonych przez tę witrynę). Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 2.4.6 (STRONA INTERNETOWA) NAWIGACJA DOSTOSOWANA DO AUDYTORIUM NA FACEBOOKU / KONWERSJE (“FACEBOOK PIXEL”) Cel / Informacje: Strona internetowa korzysta z usługi “Facebook Pixel” i Interfejsu API konwersji w sieci społecznościowej “Facebook” firmy Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta) w celu realizacji następujących celów: Nawigacja dostosowana do audytorium na Facebooku (strona internetowa) Korzystamy z usługi Facebook Pixel i Interfejsu API konwersji w celach remarketingu, mając na celu ponowny kontakt z Tobą w ciągu 180 dni. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy użytkownikom witryny na podstawie ich zainteresowań (“Reklamy na Facebooku”), gdy odwiedzają społecznościową sieć “Facebook” lub inne strony internetowe, które również korzystają z tego narzędzia. Korzystamy z tej usługi, aby wyświetlać reklamy, które Cię interesują, w celu uczynienia naszej witryny lub ofert bardziej atrakcyjnymi. Konwersja za pośrednictwem Facebooka Korzystamy także z usługi Facebook Pixel i Interfejsu API konwersji, aby upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają Twojemu potencjalnemu zainteresowaniu i nie są uciążliwe. Dzięki usłudze Facebook Pixel możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badawczych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tak zwana “konwersja”). Kiedy wyrazisz zgodę na korzystanie z plików cookie wymagających Twojej zgody, Twój przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka dzięki używanym narzędziom marketingowym (Facebook Pixel i Interfejs API konwersji). Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziłeś naszą stronę internetową lub kliknąłeś w naszą reklamę dzięki integracji usługi Facebook Pixel i korzystaniu z Interfejsu API konwersji. Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać Twoją wizytę do Twojego konta. Facebook processes this data in accordance with its data processing policy. Specific information and details about the Facebook Pixel service, the Conversions API, and its functions can also be found in the Facebook help area. Cookies/tools: Typ C. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zajrzeć do sekcji “Pliki cookie/Narzędzia”. Odbiorcy: Współzarządzanie danymi osobowymi: Dzielimy się odpowiedzialnością z firmą Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta), za zbieranie i przesyłanie danych w celach określonych poniżej:
 • Tworzenie spersonalizowanej lub istotnej reklamy i jej optymalizacja.
 • Dostarczanie komunikatów handlowych i związanych z transakcjami (np. za pośrednictwem Messenger).
Jednakże w współzarządzaniu nie są uwzględniane następujące procesy:
 • Meta jest wyłącznie odpowiedzialna za proces, który ma miejsce po zbieraniu i przesyłaniu danych.
 • Przygotowywanie raportów i analiz w formie zagregowanej i zanonimizowanej jest przeprowadzane jako procesor i, dlatego, podlega naszej odpowiedzialności.
Mamy umowę o współzarządzaniu z firmą Meta, która określa nasze odpowiednie obowiązki w ramach RODO w zakresie współzarządzania. Umowa ta jest dostępna pod tym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Dane odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych firmy Meta można znaleźć pod tym adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Ustaliliśmy, że Meta może być wykorzystywana jako kontakt w celu skorzystania z praw podmiotów danych (zobacz sekcję 1.3). Jednakże jurysdykcja praw podmiotów danych nie jest ograniczona. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Meta przetwarza dane osobowe, w tym jego podstawy prawne oraz dalsze informacje dotyczące praw podmiotów danych, prosimy odwiedzić następujący link: https://www.facebook.com/about/privacy. Przesyłanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możesz znaleźć informacje dotyczące warunków związanych z bezpieczeństwem danych tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms oraz informacje dotyczące przetwarzania danych na podstawie standardowych klauzul umownych tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Dalsi odbiorcy są wymienieni w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usuwanie/wycofanie zgody: To narzędzie można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj i, dla zalogowanych użytkowników, pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#. Okres ważności plików cookie: Do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie utworzonych przez tę witrynę). Podstawa prawna: Artykuł 6(1)(a) RODO (zgoda). 2.4.7 PIXEL PINTEREST Cel / Informacje: Ta witryna internetowa wykorzystuje narzędzie “Pixel” społecznościowego serwisu Pinterest w celach remarketingu, mając na celu kierowanie do Ciebie lub innych witryn, które również korzystają z tej metody, określonych komunikatów. Dzięki używanym narzędziom marketingowym Twój przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Pinterest, jak tylko wyrazisz zgodę na używanie plików cookie wymagających Twojej zgody. Poprzez wdrożenie narzędzia Pinterest Pixel, Pinterest otrzymuje informacje, że odwiedziłeś odpowiednią stronę naszej witryny lub kliknąłeś w naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany na Pinterest, Pinterest może przypisać wizytę do Twojego konta. Oprócz Twojego adresu IP i identyfikatora marketingowego, Pinterest otrzymuje także informacje o używanym urządzeniu, odwiedzonej witrynie i czasie, a te dane można przypisać do Twojego konta na Pinterest. Pinterest przetwarza te dane na własną odpowiedzialność. Nie mamy wpływu na zbieranie i dalszą obróbkę danych przez Pinterest. Pliki cookie / narzędzia: Typ C. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją “Pliki cookie / narzędzia”. Odbiorcy: Główny dostawca usług: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Dane mogą być przesyłane do państw trzecich. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w artykule 46 RODO. W przypadku państw trzecich / firm objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy są wymienieni w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usuwanie/wycofanie zgody: To narzędzie można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj. Okres ważności plików cookie: Do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy tylko plików cookie utworzonych przez tę witrynę). Podstawa prawna: Artykuł 6(1)(a) RODO (zgoda) 2.4.8 WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE Cel / Informacje: Nasze witryny internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe (nazywane również “wtyczkami”) pochodzące od sieci społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Pinterest. Wtyczki te obejmują przycisk “Udostępnij” lub “Udostępnij znajomym” od Facebooka, którego witryna facebook.com jest obsługiwana przez Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki są zazwyczaj oznaczone logo Facebooka. Oprócz Facebooka, wykorzystujemy także wtyczki Twittera (Dostawca: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) i Pinterest (Dostawca: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia). Zgodnie z przepisami o ochronie danych celowo unikamy stosowania bezpośrednich wtyczek społecznościowych na naszych witrynach internetowych. Zamiast tego używamy rozwiązania “Shariff”. Pozwala nam to decydować, kiedy i czy dane są przesyłane do operatora sieci społecznościowej. Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, żadne dane nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Pinterest. Dane są przesyłane do tych sieci tylko wtedy, gdy dobrowolnie klikniesz odpowiedni przycisk sieci społecznościowej. W tym przypadku Twoja przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej. Klikając przycisk, zgadzasz się na nawiązanie połączenia Twojej przeglądarki z serwerami sieci społecznościowej oraz przekazanie operatorowi sieci społecznościowej Twoich danych dotyczących korzystania i odwrotnie. Nie mamy kontroli nad charakterem i zakresem danych, które zostaną później zebrane przez sieci społecznościowe. Operatorzy sieci społecznościowych przechowują dane, które zbierają na Twój temat jako profile użytkowników i wykorzystują je w celach reklamowych, badawczych rynku i/lub dostosowywania projektu strony internetowej do potrzeb. Ta ocena ma miejsce przede wszystkim w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej witrynie (nawet jeśli nie jesteś zalogowany). Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili, a do jego wykorzystania musisz skontaktować się z odpowiednimi dostawcami wtyczek. Dzięki używaniu wtyczek oferujemy Ci możliwość interakcji ze społecznościami internetowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam udoskonalać naszą ofertę i sprawiać, że staje się ona bardziej interesująca dla Ciebie. Odbiorcy: Główni dostawcy usług:
 • Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia
 • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA.
Transfer danych do krajów trzecich jest możliwy. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. W przypadku krajów trzecich lub firm objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zajrzeć pod następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usunięcie: Odpowiedzialność za usunięcie danych spoczywa na głównych dostawcach usług. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 2.4.9 FILMY NA YOUTUBE Cel / Informacje: Na naszej stronie internetowej osadziliśmy filmy z serwisu YouTube, które są hostowane na stronie http://www.YouTube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie te funkcje są objęte “trybem rozszerzonej ochrony danych”, co oznacza, że ​​żadne dane dotyczące Ciebie jako użytkownika nie są przesyłane do serwisu YouTube, chyba że klikniesz w film, aby rozpocząć jego odtwarzanie. Dopiero podczas odtwarzania filmów przesyłane są dane opisane w następnym akapicie. Nie mamy kontroli nad tym przesyłem danych. Gdy odtwarzasz filmy, YouTube zostaje poinformowany, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej i może umieścić na tej stronie dodatkowe narzędzia marketingowe. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje informacje zostaną bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Cookies/Tools: Typ C. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zajrzeć na naszą stronę “Cookies/Tools”. Odbiorcy: Główny dostawca usług: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Możliwy jest transfer danych do krajów trzecich. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. W przypadku krajów trzecich lub firm objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zajrzeć pod następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usunięcie / wycofanie zgody: Usunięcie danych leży w gestii głównych dostawców usług. To narzędzie można dezaktywować, korzystając z ustawień plików cookie dostępnych tutaj. Podstawa prawna: 2.4.10 GOOGLE TAG MANAGER Cel / Informacje: Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami na stronie za pomocą interfejsu. Google Tag Manager wdraża wyłącznie znaczniki. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie przechowuje się żadnych danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia inne znaczniki, które z kolei zbierają dane w miarę potrzeb. Niemniej jednak Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli deaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub plików cookie, pozostaje ona ważna dla wszystkich znaczników śledzenia, jeśli są one wdrażane za pośrednictwem funkcji Google Tag Manager. Cookies/Tools: Typ A. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją “Pliki cookie / narzędzia”. Odbiorcy: Główny dostawca usług: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Transfer danych do krajów trzecich jest możliwy. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. W przypadku krajów trzecich lub firm objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zajrzeć pod następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usunięcie: Google Tag Manager nie przechowuje żadnych danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora) 2.4.11 HOTJAR Informacje / Cel: Korzystamy z usługi Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować ich doświadczenie na naszej stronie internetowej. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam poprawić nasze usługi, dostarczając informacji na temat doświadczenia użytkowników, takich jak czas spędzony na konkretnych stronach, kliknięte linki oraz preferencje i niechęci. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do zbierania danych na temat zachowań użytkowników i urządzeń, w tym adresu IP urządzenia (przetwarzanego podczas sesji i przechowywanego w formie zdezaktualizowanej), wielkości ekranu urządzenia, rodzaju urządzenia (unikalnych identyfikatorów urządzeń), informacji o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko krajowej) oraz preferowanego języka używanego do przeglądania naszej strony internetowej. Rejestracje Hotjar nie mogą zawierać Twoich danych osobowych, takich jak dane logowania do konta czy dane płatnicze, ponieważ transmisje tekstowe nie są przechowywane. Hotjar przechowuje te informacje w Twoim zdezaktualizowanym profilu w naszym imieniu. Usługa korzysta z plików cookie do odtworzenia Twojej sesji, i Hotjar ma zakaz umowny sprzedaży danych zbieranych w naszym imieniu. Pliki cookie/narzędzia: Typ B. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją “Pliki cookie/narzędzia”. Odbiorcy: Główny dostawca usług: Hotjar Ltd, Malta Transfer danych do krajów trzecich jest możliwy. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych dla danych, zawarte zostały standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. W przypadku krajów trzecich lub firm objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zajrzeć pod następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usunięcie / Wycofanie zgody: Tymczasowo przechowujemy adresy IP odwiedzających naszą stronę internetową w celu uzyskania danych dotyczących wydajności (tj. danych związanych z działaniem naszego oprogramowania na stronie internetowej) oraz monitorowania i śledzenia błędów aplikacji. Nigdy nie korzystamy z tych adresów IP, chyba że jest to konieczne ze względów operacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem. Takie adresy IP są automatycznie usuwane w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych. Rejestracje Hotjar są usuwane po każdej sesji. To narzędzie można dezaktywować, korzystając z dostępnych tutaj ustawień plików cookie. Okres ważności plików cookie: do 365 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie tworzonych przez tę stronę internetową). Podstawa prawna: Artykuł 6(1)(a) RODO (zgoda). 2.4.12 GOOGLE RECAPTCHA Cel / Informacje: Ta strona internetowa używa narzędzia Google reCAPTCHA v2 w określonych przypadkach, aby zapobiec automatycznemu lub robotycznemu używaniu pól tekstowych. Pomaga to zapewnić bezpieczeństwo naszej witryny i uniknąć niechcianych wiadomości ze strony użytkowników. Stanowi to również nasz uzasadniony interes i spełnia nasze obowiązki prawne. Zebrane dane to informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji oraz wyniki sprawdzania integralności. Dane te zostaną przesłane do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google nie będzie używać tych danych do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji: https://policies.google.com/privacy. Dodatkowa dokumentacja jest dostępna tutaj: https://developers.google.com/recaptcha/https://www.google.com/recaptcha/admin/create Pliki cookie / Narzędzia: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji “Pliki cookie / Narzędzia”. Odbiorcy: Główny dostawca usług: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Istnieje możliwość przekazywania danych do krajów trzecich. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych dla danych, zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane w artykule 46 RODO z tymi podmiotami. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, stosuje się również tę decyzję o adekwatności. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następujący link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dodatkowi odbiorcy są wymienieni w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usuwanie: Okres ważności plików cookie: do 24 miesięcy (dotyczy to tylko plików cookie tworzonych przez tę stronę internetową) Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO (jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego) Article 6(1)(f) RODO (jeśli przetwarzanie odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem administratora, jak opisano powyżej) 2.4.13 FRIENDLY CAPTCHA Cel / Informacje: Ta witryna internetowa używa narzędzia Friendly Captcha w pewnych przypadkach, aby uniknąć używania pól tekstowych przez programy automatyczne / roboty. Pomaga to utrzymać naszą witrynę w bezpieczeństwie i unikać niechcianych wiadomości ze strony jej użytkowników. Stanowi to również nasz uzasadniony interes i spełnia nasze obowiązki prawne. Więcej informacji: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/ Ciasteczka / Narzędzia: Typ A. Więcej informacji znajdziesz w sekcji “Ciasteczka / narzędzia”. Odbiorcy: Główny dostawca usługi: Friendly Captcha GmbH, Niemcy. Dodatkowi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usuwanie / wycofanie zgody: Adres IP jest natychmiast anonimizowany po zebraniu danych. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy przetwarzanie odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem administratora, jak opisano powyżej) 2.4.13 PIXEL TIKTOK Cel / Informacje: Ta witryna internetowa używa piksela TikTok z sieci społecznościowej TikTok (dla UE: TikTok Technology Limited, z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz TikTok Information Technologies UK Limited, z siedzibą pod adresem 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Wielka Brytania), aby umożliwić nam ponowny kontakt z użytkownikami naszej witryny, gdy odwiedzą oni sieć społecznościową TikTok. Po wyrażeniu zgody na korzystanie z plików cookie wymagających zgody, piksel TikTok nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerami TikTok. Piksel otrzymuje informacje o Twojej wizycie na konkretnej stronie naszej witryny lub kliknięciu w jedno z naszych ogłoszeń. TikTok wykorzystuje te informacje do wyświetlania ukierunkowanej i spersonalizowanej reklamy dla swoich użytkowników oraz do tworzenia profili użytkowników na podstawie ich zainteresowań. Dane zbierane są anonimowe i niewidoczne dla RattaNeo, służą tylko do pomiaru skuteczności reklam. TikTok otrzymuje również Twój adres IP i inne informacje o urządzeniu, takie jak Twój identyfikator marketingowy, używane urządzenie, odwiedzaną stronę internetową oraz czas. TikTok wykorzystuje te dane do identyfikacji użytkowników naszej witryny i łączenia ich działań z ich kontem użytkownika TikTok. TikTok jest odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych od momentu ich przekazania. Nie mamy wpływu na ich dalsze przetwarzanie przez TikTok. Więcej informacji na temat tego, jak TikTok zbiera, wykorzystuje i chroni informacje zbierane za pomocą piksela TikTok, znajdziesz w polityce prywatności TikTok. Ciasteczka / narzędzia: Typ C. Więcej informacji znajdziesz w sekcji “Ciasteczka / narzędzia”. Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych przez tę witrynę). Odbiorcy: TikTok Technology Limited, z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz TikTok Information Technologies UK Limited, z siedzibą pod adresem 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Wielka Brytania Wspólna odpowiedzialność: Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z TikTok Technology Limited, z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia (TikTok) za zbieranie i przekazywanie danych w ramach tego procesu. Dotyczy to następujących celów: Pomiar i raportowanie statystyk Wspólne przetwarzanie nie obejmuje przetwarzania związanego z następującymi celami: Identyfikowanie i poprawianie trafności reklam dla osób Optymalizacja dostarczania reklam przez TikTok Poprawa bezpieczeństwa użytkowników, badania i rozwijanie produktów i usług TikTok w celu utrzymania i poprawy ich integralności. Zawarliśmy odpowiednią umowę o wspólnej odpowiedzialności z TikTok, którą można znaleźć tutaj: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Określa ona odpowiednie obowiązki związane z wypełnieniem obowiązku wynikającego z RODO w zakresie wspólnej odpowiedzialności. Dane kontaktowe odpowiedzialnej firmy oraz Inspektora Ochrony Danych TikTok można znaleźć tutaj: https://www.tiktok.com/about/contact? https://www.tiktok.com/legal/report/DPO Zgodziliśmy się z TikTok, że TikTok może być używany jako punkt kontaktowy do korzystania z praw osób, których dane dotyczą. Niemniej jednak jurysdykcja praw osób, których dane dotyczą, nie jest ograniczona. Mam nadzieję, że to pomaga! Daj mi znać, jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze. Przesyłamy dane w ramach wspólnej odpowiedzialności na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możliwy jest transfer danych do krajów trzecich. W ramach odpowiednich zabezpieczeń stosowane są tzw. standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Decyzja o adekwatności również obowiązuje w przypadku krajów trzecich / firm, dla których podjęto decyzję o adekwatności. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de. Inni odbiorcy są wymienieni w punkcie 1.4 ogólnych odbiorców. Usunięcie danych / wycofanie zgody: Narzędzie można dezaktywować za pośrednictwem ustawień plików cookie tutaj. Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny). Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 3. INNE OFEROWANE USŁUGI (ONLINE I OFFLINE) Oprócz korzystania z naszej witryny internetowej oferujemy różne inne usługi, które obejmują przetwarzanie Twoich danych osobowych w trybie offline. Jednak w przeciwieństwie do tego, co zostało omówione w punkcie 1.2, w przypadku niektórych z tych usług, RattaNeo Sp. z o.o. działa jako administrator danych, zgodnie z naszą komunikacją z Tobą. Dlatego, jeśli w tym regulaminie prywatności jest odniesienie do takich usług, na przykład za pośrednictwem linku, a administrator danych został już wskazany, na przykład w stopce lub sygnaturze e-maila lub karty kampanii, to to przedsiębiorstwo będzie uważane za administratora danych zgodnie z art. 4 nr 7 RODO. 3.1 KONTAKT/KOMUNIKACJA/WSPÓŁPRACA Cel / Informacje: Podczas komunikacji i/lub współpracy z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, platformy wymiany danych, jako konsument, badacz, partner biznesowy lub klient, przechowujemy i przetwarzamy dane, które dostarczasz (twój adres e-mail, imię i numer telefonu lub dane osobowe podane podczas rozmowy) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, prośby lub w celu prowadzenia korespondencji biznesowej. W odniesieniu do współpracy z naszymi dostawcami wprowadziliśmy wewnętrzny proces oceny, który ma na celu poprawę relacji biznesowych poprzez opracowanie “planu działania” w naszym uzasadnionym interesie. Zwykle przetwarzamy tylko informacje o firmie, ale możliwe jest wyciągnięcie wniosków o Tobie jako kontakcie, jeśli komunikację z dostawcami bada się pod kątem czasu reakcji, niezawodności i przejrzystości. Jako konsument, jeśli kontaktujesz się z nami telefonicznie, możemy zapytać, czy rozmowa telefoniczna może być nagrywana w celu zapewnienia jakości usługi i celów szkoleniowych. Jeśli wyrażasz zgodę na nagranie, przetwarzamy wszystkie informacje, które nam przekazujesz podczas rozmowy, w tym treść komunikacji, ewentualne dane wrażliwe (związane z zdrowiem), twój numer telefonu i inne dane osobowe. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych wynikających z komunikacji, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z wymaganiami prawem, w celu wewnętrznej weryfikacji lub na podstawie odpowiedniego żądania dotyczącego komunikacji. Odbiorcy i źródła: W celu zwalczania terroryzmu mamy obowiązek prawny porównywania danych, które zbieramy, z listami sankcji. Dlatego przetwarzamy Twoje dane w celu spełnienia wymagań prawnych i sprawdzenia, czy Twoje imię nie figuruje na takich listach. Ponadto przetwarzamy Twoje dane w ramach Grupy Beiersdorf w celu zapobiegania i dochodzenia w sprawach przestępstw i innych przewinień, oceny i kontroli ryzyka, komunikacji wewnętrznej oraz dla odpowiednich celów administracyjnych. Jeśli jedna z firm z grupy potrzebuje współpracować z Tobą jako dostawcą, możemy podzielić się naszymi doświadczeniami związanymi z Twoją współpracą. Jako partner biznesowy, porównujemy Twoje dane z opublikowanymi listami nieuczciwych dostawców (takimi jak listy ostrzeżeń Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących możliwych płatności. W niektórych przypadkach, takich jak zawieranie umów, regularnie sprawdzamy także Twoją zdolność kredytową. Naszym uzasadnionym interesem jest minimalizacja ryzyka finansowego, dlatego współpracujemy z agencjami ratingowymi, aby uzyskać niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Twoje imię i dane kontaktowe agencjom ratingowym. Jeśli jesteś klientem lub partnerem biznesowym, możemy potrzebować udostępnienia Twoich danych osobowych potencjalnym nabywcom w ramach transakcji korporacyjnych. Zwykle podczas due diligence przetwarzane są dane zanonimizowane. Jednak w określonych przypadkach konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Naszym uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie transakcji biznesowej. Dodatkowo przekazujemy dane następującym odbiorcom:
 • Dostawcy usług obsługi klienta/konsumenta
 • Dostawca usług platformy/hostingu.
Transfer danych do krajów trzecich jest możliwy, i zawarliśmy standardowe klauzule umowne z tymi podmiotami jako zabezpieczenie prawne danych, zgodnie z art. 46 RODO. Decyzja o adekwatności również dotyczy krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych nią. Ponadto, w dostawcy platformy/hostingu zostały zatwierdzone wiążące reguły korporacyjne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy są wymienieni w sekcji 1.4 ogólnych odbiorców. Usuwanie/Sprzeciw: Usuwamy dane utworzone w tym kontekście, gdy nie są już potrzebne, chyba że muszą być przestrzegane obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania lub okresy przedawnienia. Dla zapytań konsumentów za pośrednictwem naszego wewnętrznego narzędzia zarządzania konsumentami, dane osobowe są zazwyczaj usuwane po roku, chyba że obowiązują inne okresy przechowywania wymagane przez prawo. Wyjątkowo dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Nagrania rozmów są przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Możesz zgłosić sprzeciw wobec tych procesów zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji 4. Podstawa prawna:
 • Artykuł 6(1)(a) RODO w połączeniu z artykułem 9(2)(a) RODO (zgoda na nagrywanie rozmów telefonicznych)
 • Artykuł 6(1)(b) RODO (gdzie przetwarzanie odbywa się w ramach umowy lub jest konieczne do wykonania umowy)
 • Artykuł 6(1)(c) RODO (gdzie przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego)
 • Artykuł 6(1)(f) RODO (gdzie przetwarzanie odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem administratora, o którym mowa powyżej)
3.2 NEWSLETTER Cel / Informacje: Newsletter zawiera informacje, oferty oraz dodatkowe informacje na temat wybranych marek RattaNeo Ltd. Poprzez subskrypcję newslettera, otrzymasz, na podstawie wyrażonej zgody w każdym indywidualnym przypadku, spersonalizowane informacje na temat produktów, usług lub ofert uczestnictwa w promocjach, takich jak konkursy lub testy produktów, przesyłane drogą mailową. Przy subskrypcji newslettera otrzymasz newsletter dostosowany do Twoich potrzeb (jeśli newsletter jest “spersonalizowany”, “indywidualny” lub “dostosowany”). Analizujemy Twoje zachowanie zakupowe i kliknięcia na naszych stronach internetowych lub w newsletterze, aby gromadzić informacje istotne dla Ciebie. Jeśli ta strona internetowa oferuje program lojalnościowy, to newsletter jest częścią tego programu lojalnościowego. Odbiorcy:
 • Dostawcy platform/usług hostingowych
 • Dostawcy obsługi konsumentów
 • Zewnętrzni dostawcy usług newslettera
Przesyłanie danych do krajów trzecich jest możliwe. W celu ochrony danych, z tymi podmiotami zostały zawarte standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Ponadto, dla dostawców platform/usług hostingowych zostały zatwierdzone wiążące reguły korporacyjne. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dodatkowi odbiorcy są wymienieni w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usuwanie/Wycofanie zgody: Zebrane dane są automatycznie usuwane po upływie maksymalnie 24 miesięcy, jeśli odbiorcy nie reagują na newsletter, na przykład jeśli go nie otwierają (brak aktywności). Możesz wypisać się z newslettera w dowolnym momencie, klikając na link zawarty w każdym newsletterze, po czym zostaniesz przeprowadzony przez proces wypisania się lub możesz wysłać nam e-maila w celu wypisania się. Jeśli Twój profil nie został zweryfikowany poprzez tzw. proces podwójnej zgody, zostanie on usunięty po upływie maksymalnie 6 miesięcy. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). 3.3 KAMPANIE (Np. KONKURSY, TESTY PRODUKTÓW) Cel / Informacje: Jeśli uczestniczysz w konkursach lub podobnych kampaniach, dane osobowe, które podajesz, będą używane do administrowania kampanią. Aby uzyskać więcej informacji na temat celów przetwarzania, prosimy zapoznać się z odpowiednimi regulaminami kampanii. Odbiorcy: – Dostawca platformy/usług hostingowych. – Dostawcy obsługi konsumentów – Dostawca usług przesyłki (np. do wysyłki próbek, nagród) – Zewnętrzne agencje wspierające kampanie Przesyłanie danych do krajów trzecich jest możliwe. W celu ochrony danych, z tymi podmiotami zostały zawarte standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją o adekwatności, decyzja o adekwatności również ma zastosowanie. Ponadto, dla dostawców platform/usług hostingowych zostały zatwierdzone wiążące reguły korporacyjne. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dodatkowi odbiorcy są wymienieni w sekcji 1.4 dotyczącej ogólnych odbiorców. Usuwanie: Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu kampanii (patrz warunki uczestnictwa), o ile nie koliduje to z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych lub przedawnieniem. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). 3.4 Program Lojalnościowy My RattaNeo Cel / Informacje: Celem Programu Lojalnościowego jest zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia dla członków My RattaNeo. Po zarejestrowaniu się w Programie Lojalnościowym, zarówno online, jak i offline, otrzymasz dostosowane i spersonalizowane materiały, takie jak osobisty magazyn klienta lub specjalne oferty, dostarczane drogą elektroniczną, pocztą, wiadomościami tekstowymi lub reklamami online za pośrednictwem naszych kanałów lub zewnętrznych kanałów, takich jak platformy mediów społecznościowych (np. Facebook). W celu osiągnięcia tego celu wykorzystujemy dane kontaktowe, które podajesz (np. adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu) oraz wszelkie inne dane kontaktowe związane z Twoim profilem w mediach społecznościowych, które zostaną zahashowane (zaszyfrowane) w przypadku powiązania z dostawcami mediów społecznościowych. Aby odpowiednio spersonalizować Twoje doświadczenie, tj. we właściwym czasie, za pośrednictwem odpowiedniego kanału, z odpowiednią treścią i spersonalizowaną wiadomością, łączymy Twoje dane i wzbogacamy je o dodatkowe informacje, takie jak dane geolokalizacyjne i dane profilowe ze wszystkich punktów kontaktu, w tym witryn internetowych i mediów społecznościowych. Analizujemy Twoją wcześniejszą liczbę kliknięć, otwarć e-maili, zakupów i aktywności na naszych i innych witrynach/aplikacjach oraz na portalach społecznościowych (np. w kontekście reklam) lub w biuletynie, aby dostosować treść do Twoich potrzeb. Na podstawie tego możemy określić, czy jesteś aktywnym użytkownikiem, lub automatycznie usunąć Twoje konto w przypadku braku aktywności (jak opisano poniżej). Wykorzystujemy także te dane, aby skontaktować się z Tobą bezpośrednio, uwzględniając transakcje zakupowe, które zainicjowałeś lub zakończyłeś. Na podstawie tych danych tworzymy profil użytkownika, aby opracować treści odpowiednio spersonalizowane dla Ciebie. Wreszcie wykorzystujemy Twoje dane do analizy i poprawy skuteczności naszych usług. Twoje dane osobowe będą zatem przechowywane i wykorzystywane do celów analizy rynku i informacji związanych z produktami. Obejmuje to informacje, które podajesz w związku z promocjami/kampaniami. Odbiorcy: Dzielimy się zebranymi danymi z odpowiednimi wewnętrznymi działami do przetwarzania lub z zewnętrznymi dostawcami usług, z którymi zawarliśmy umowy na przetwarzanie danych (np. dostawcy usług hostingowych, usług wysyłkowych, dostawcy usług przetwarzania), w miarę potrzeb (do wysyłki magazynu, próbek produktów, materiałów reklamowych, korespondencji, itp.). Dostawcy usług platform/hostingu będą mieli dostęp do danych osobowych z krajów trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W celu wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, uzgodniliśmy z takimi dostawcami standardowe postanowienia umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Usuwanie / Wycofanie zgody / Sprzeciw: Usuniemy Twoje dane, gdy usuniesz swoje konto/profil, o ile nie koliduje to z obowiązkami przechowywania na mocy przepisów prawa lub z ustawowym okresem przedawnienia. Aby usunąć swoje dane, skorzystaj z dostępnej funkcji usuwania po zalogowaniu się na swoje konto lub wyślij do nas e-mail z żądaniem wycofania zgody na przetwarzanie danych. Masz także prawo sprzeciwu wobec metod bezpośredniego kontaktu w swoim koncie/profilu, z wyjątkiem takiej formy kontaktu. Możesz przesłać nam swoje żądanie za pomocą formularza kontaktowego. Automatycznie usuniemy Twoje dane osobowe po 24 miesiącach nieaktywności najpóźniej. Jeśli Twój profil nie został zweryfikowany w tzw. procesie podwójnego potwierdzenia, usuniemy go najpóźniej po 6 miesiącach. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie działań administracyjnych niezbędnych do zapewnienia działania systemu rejestracji i umożliwienia zarejestrowanemu użytkownikowi korzystanie z funkcji określonych w regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia operacji analitycznych w celu oceny potrzeb i preferencji konsumentów w celu przeprowadzania działań marketingowych bezpośrednich opiera się na podstawie prawnej przewidzianej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych wrażliwych opiera się na podstawie prawnej przewidzianej w art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych). 3.5. PRZESYŁKI POCZTOWE Cel / Informacje: Jako wybrany klient, partner biznesowy, tester i/lub konsument otrzymasz od nas spersonalizowane informacje o produktach, oferty, wiadomości i próbki produktów pocztą (listem). To specjalna forma marketingu bezpośredniego, która jest również w naszym uzasadnionym interesie i ma na celu zwiększenie lojalności, dostarczając wyżej wymienionym osobom wyłączne informacje. Odbiorcy:
 • Dostawca platformy/usług hostingowych.
 • Dostawca usług komunikacyjnych.
 • Usługodawca przewozowy.
Przesyłanie danych do krajów trzecich jest możliwe. Zawarliśmy standardowe klauzule umowne z tymi podmiotami jako odpowiednią ochronę prawna danych, zgodnie z art. 46 RODO. Dla krajów trzecich/podmiotów objętych decyzją o adekwatności, decyzja ta również ma zastosowanie. Ponadto, zatwierdzono zasady wiążące spółki z platformą dostawcy/usług hostingowych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dodatkowi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 na temat ogólnych odbiorców. Usuwanie/Sprzeciw: Twoje dane zostaną usunięte, gdy zrezygnujesz, chyba że jest to sprzeczne z obowiązkiem przechowywania danych na mocy przepisów prawa lub przedawnieniem. Możesz zrezygnować lub zgłosić sprzeciw wobec dalszych przesyłek, zgodnie z informacjami zawartymi w liście lub w sekcji sprzeciwu poniżej. Ponadto Twoje dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po upływie 24 miesięcy od ostatniej aktywności, najpóźniej (np. jeśli nie korzystasz z przesyłanych do Ciebie kuponów). Podstawa prawna: Nasza obróbka Twoich danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 3.6 BADANIA Cel / Informacje: Gdy uczestniczysz w badaniach lub podobnych kampaniach, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opisanym w Twojej zgodzie. Dane zbierane obejmują pytania związane z celem badania lub kampanii, a także dodatkowe informacje socjo-demograficzne na Twój temat. Możesz wziąć udział w badaniu bez ujawniania swojej tożsamości, chyba że jest to wyraźnie wymagane w Twojej zgodzie. W niektórych badaniach może być konieczne zapewnienie, że nie możesz brać udziału w badaniu wielokrotnie lub odnawiać go z technicznego punktu widzenia. Można to osiągnąć, korzystając z spersonalizowanych linków lub plików cookie. Używane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji znajduje się w sekcji “Pliki cookie / Narzędzia”. Odbiorcy: – Dostawcy platform / usług hostingowych – Dostawca usług zarządzania konsumentami – Zewnętrzne agencje zajmujące się badaniami Transfer danych do krajów trzecich jest możliwy. W ramach adekwatnej ochrony prawnej danych zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane w art. 46 RODO z tymi podmiotami. Dla krajów trzecich/podmiotów objętych decyzją o adekwatności, decyzja ta również ma zastosowanie. Ponadto zatwierdzono wiążące przepisy korporacyjne u dostawcy platformy/usług hostingowych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dodatkowi odbiorcy są wskazani w sekcji 1.4 na temat ogólnych odbiorców. Usuwanie: Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu badania lub podobnej kampanii (zobacz warunki uczestnictwa), o ile nie koliduje to z obowiązkiem przechowywania danych na mocy przepisów prawa lub przedawnieniem. Zazwyczaj dane są usuwane po upływie dwóch lat. Okres ważności plików cookie: do 180 dni (dotyczy tylko plików cookie utworzonych przez tę stronę internetową). Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) SPRZECIW LUB WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Jeśli udzieliłeś swojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie swoich danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na ważnym interesie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania. Dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie nie jest niezbędne, zwłaszcza do wykonania umowy z Tobą, zgodnie z opisem zawartym w opisie funkcji/usług. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu rozważymy sytuację i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie, lub też podamy przekonujące, godne ochrony podstawy, na których będziemy kontynuować przetwarzanie. Oczywiście możesz w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. Możesz nas o tym poinformować za pomocą powyższych danych kontaktowych administratora danych. Status deklaracji o ochronie danych: Październik 2022. Ta polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie, w tym dane osobowe i pliki cookie. 1. Ogólne informacje Ta polityka dotyczy witryny działającej pod adresem URL: RattaNeo.com. Operatorem witryny i administratorem danych osobowych jest RattaNeo Sp. z o.o. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec NIP: PL6443554338 Adres e-mail operatora do kontaktu to office@rattaneo.com. Operator jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych dostarczonych dobrowolnie na witrynie. Witryna wykorzystuje Twoje dane osobowe w celach następujących celów:
 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Prowadzenie forum internetowego
 • Prowadzenie czatu online
 • Obsługa zapytań za pośrednictwem formularza
 • Przygotowanie, pakowanie i wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja ofert lub informacji
Usługa wykonuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Za pomocą dobrowolnie wprowadzanych danych w formularzach, które są wprowadzane do systemów operatora.
 • Za pomocą przechowywania plików cookie (tzw. “ciasteczek”) na urządzeniach końcowych.
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora
Logowanie i punkty wejścia do danych osobowych są chronione w warstwie przesyłania (certyfikat SSL). Zapewnia to, że dane osobowe i dane logowania wprowadzane na witrynie są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytywane tylko na docelowym serwerze. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są szyfrowane w taki sposób, że tylko osoby posiadające klucz operatora mogą je odczytać. Chroni to dane w przypadku kradzieży bazy danych z serwera. Hasła użytkowników są przechowywane w formie zahaszowanej. Funkcja haszująca działa w jednym kierunku – nie jest możliwe jej odwrócenie, co jest obecnym standardem w przechowywaniu haseł użytkowników. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych operator regularnie tworzy kopie zapasowe zabezpieczeń. Ważnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszystkiego oprogramowania używanego przez operatora do przetwarzania danych osobowych, co oznacza w szczególności regularne aktualizacje komponentów oprogramowania.
 1. Hosting
Witryna jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: OVH.
 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania Twoich danych
W określonych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub do spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
 • Kurierzy
 • Operatorzy pocztowi
 • Ubezpieczyciele
 • Kancelarie prawne i windykatorzy
 • Banki
 • Operatorzy płatności
 • Władze publiczne
 • Operatorzy systemów komentarzy
 • Dostawcy rozwiązań czatu online
 • Uprawnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do celów witryny
 • Firmy świadczące usługi marketingowe dla Administratora
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi działań określonych w odrębnych przepisach (np. w przepisach dotyczących rachunkowości). Jeśli chodzi o dane marketingowe, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Masz prawo żądania od Administratora:
 • Dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie
 • Sprostowania Twoich danych osobowych
 • Usunięcia Twoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Prawa do przenoszenia danych
Masz prawo wnieść sprzeciw, w zakresie przetwarzania wskazanego w punkcie 3.3 c), wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, które są realizowane przez Administratora, w tym profilowania, z prawem do wniesienia sprzeciwu, jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, przewyższające Twoje interesy, prawa i wolności, w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. Możesz składać skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do działania Serwisu. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy i w celach marketingu bezpośredniego przez Administratora, może być podejmowane wobec Ciebie. Dane osobowe nie są przekazywane z krajów trzecich w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych. Oznacza to, że nie przekazujemy ich poza Unię Europejską.
 1. Informacje w formularzach
Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostaną podane. Serwis może rejestrować informacje dotyczące parametrów połączenia (znacznik czasu, adres IP). W niektórych przypadkach Serwis może rejestrować informacje umożliwiające powiązanie danych z formularza z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu obsługi żądania usługi lub kontaktu handlowego, rejestracji usług, itp. Za każdym razem kontekst i opis formularza jasno informują, do czego służy.
 1. Dzienniki Administratora
Informacje o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane do administracji witryną.
 1. Stosowane techniki marketingowe
Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie internetowej za pomocą Google Analytics (Google Inc., z siedzibą w USA). Operator przekazuje tylko anonimowe informacje, a nie dane osobowe dostawcy usługi. Usługa wykorzystuje pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik chce przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookie gromadzonych przez sieć reklamową Google, może skorzystać z narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Operator stosuje techniki remarketingu, aby dopasować komunikaty reklamowe do zachowania użytkownika na stronie internetowej. Choć może to stwarzać wrażenie śledzenia danych osobowych użytkownika, w praktyce nie przekazywane są dane osobowe od operatora do operatorów reklamowych. Wykorzystanie plików cookie jest technicznym warunkiem wstępnym dla takich działań. Operator używa piksela Facebooka. Ta technologia informuje Facebooka (Facebook Inc., USA), że zarejestrowana osoba korzysta ze strony internetowej, ale nie przekazywane są dodatkowe dane osobowe do Facebooka. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniu użytkownika. Operator stosuje rozwiązanie do badania zachowań użytkowników poprzez tworzenie map cieplnych i rejestrowanie zachowań na stronie internetowej. Przed przesłaniem informacji dostawcy usługi jest ona anonimizowana, aby dostawca nie wiedział, której konkretnej osoby dotyczy. Dane osobowe, takie jak hasła i inne informacje wrażliwe, nie są rejestrowane. Operator wykorzystuje rozwiązanie, które automatyzuje działanie strony internetowej w odniesieniu do użytkowników. Na przykład operator może wysłać e-mail do użytkownika, który odwiedził określoną podstronę, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od operatora.
 1. Informacje o plikach cookie
Strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie, dane informatyczne i pliki tekstowe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone do korzystania na stronie internetowej. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostawca usługi to podmiot, który umieszcza i uzyskuje dostęp do plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika usługi. Pliki cookie są używane w celach następujących celów:
 • Utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), umożliwiając użytkownikowi uniknięcie ponownego wprowadzania loginu i hasła na każdej podstronie strony internetowej.
 • Cele określone powyżej w sekcji „Podstawowe techniki marketingowe”.
Strona internetowa używa dwóch głównych typów plików cookie: „sesyjnych” i „stałych” (trwałych). Pliki cookie „sesyjne” to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się użytkownika, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookie „stałe” są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą jednak zmienić swoje ustawienia i usuwać pliki cookie. Istnieje również możliwość automatycznego blokowania plików cookie. Szczegółowe informacje są dostępne w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej. Ograniczenia w korzystaniu z plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcje strony internetowej. Pliki cookie umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika usługi mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z dostawcą usługi, takie jak Google (Google Inc., z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w USA) i Twitter (Twitter Inc., z siedzibą w USA).
 1. Zarządzanie plikami cookie – Jak udzielać i wycofywać zgodę w praktyce?
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Wyłączenie plików cookie, które są niezbędne do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika, może sprawić, że korzystanie ze strony internetowej na różnych urządzeniach stanie się trudne, a w skrajnych przypadkach niemożliwe, w tym na:
 • Microsoft Edge (Internet Explorer)
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
Dla urządzeń mobilnych dotyczy to następujących systemów operacyjnych:
 • Android
 • iOS
 • Windows Phone
 • Blackberry