office@rattaneo.com

Kontakt z biurem

+48 32 441 28 15

Obsługa klienta 24/7

Od poniedziałku do piątku: 9:00 - 17:30

Sklep internetowy zawsze otwarty

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy RattaNeo.com, dostępny pod adresem internetowym rattannaturalny.pl, prowadzony jest przez RattaNeo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000841892, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP:PL644554338, REGON:386084584.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania z Klientem umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – RattaNeo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8 41-208 Sosnowiec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841892, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, NIP:PL6443554338, REGON 386084584.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: rattannaturalny.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się także – stosownie do właściwości Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: RattaNeo Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec 2.

2. Adres do kontaktu i zwrotu produktów do magazynu sklepu: RattaNeo Sp. z o.o. ul. Antoniewska 5, 02-977 Warszawa.

3. adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: office@rattaneo.com

4. Numer telefonu Sprzedającego: +48 509088485

5. Numer faksu sprzedającego Brak

6. Numer rachunku bankowego Sprzedającego 36 1140 2004 0000 3802 8001 9214

7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów wskazanych w niniejszym paragrafie.

8. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach od 11:00 do 16:00 .

§ 4 Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest m.in:

a. a. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową, taką jak Microsoft EDGE, Google Chrome, FireFox Mozilla

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. pliki cookie włączone.

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej subskrypcję lub świadczenie usług na czas nieokreślony, ceną końcową (ostateczną) jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Jeżeli charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych opłatach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Tworzenie konta w sklepie

1. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz Rejestracyjny. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych w Formularzu Rejestracyjnym.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się lub skorzystać z opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji;

2. w przypadku wyboru opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który Produkt ma być dostarczony, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostawy Produktu), wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

3. wybrać jedną z dostępnych metod płatności i, w zależności od metody płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

§ 8 Oferowane metody dostawy i płatności

1. Klient może skorzystać z następujących sposobów dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. PayPal

g. Niskie raty

i:

Koszt dostawy dla wszystkich produktów na terenie Polski 0 zł.

§ 9 Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3 W przypadku, gdy klient wybierze:

– płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość zażądania dostawy Produktów w częściach lub dostawy wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznie lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w dniu wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

b. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktów o różnych datach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbioru Produktów w częściach (zgodnie z ich gotowością do odbioru) lub odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7. Początek biegu terminu gotowości Produktów do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski i Niemiec w przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem RattaNeo.com, wysyłka poza teren Polski i Niemiec wymaga indywidualnych ustaleń.

10. Rzeczywiste koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce “Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1. rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osobie wskazanej przez Konsumenta innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane oddzielnie, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej pozycji, partii lub części.

4. W przypadku Umowy obejmującej regularne dostawy Produktów przez określony czas (subskrypcja), okres wskazany w ust. 1. biegnie od wejścia w posiadanie pierwszej rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres kontaktowy do zgłaszania zwrotów produktów, tj. z o.o. ul. Antoniewska 5, 02-977 Warszawa lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy office@rattaneo.com – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. konsekwencje odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty zwrotu Produktu, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt ten nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą.

g. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Jeżeli ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie zawarta w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. dla towarów łatwo psujących się lub o krótkim okresie przydatności do spożycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Sprzedawcę, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. jeżeli przedmiotem świadczenia jest nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę,

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Umowa Sprzedaży obejmuje nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy Sprzedawcy podane w niniejszym Regulaminie.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary zwracane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. Jeżeli na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie Produktu w Sklepie lub Sprzedawca dołączy do sprzedawanego Produktu kartę gwarancyjną.

§ 12 Pozasądowe metody rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń 1.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie Internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy Sprzedaży.

§ 14 Postanowienia końcowe

Pierwsze Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 2.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta o każdej zmianie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku sprzedaży dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań rynkowych, na które przedsiębiorca nie ma wpływu – np. kolekcjonerskie wina premium lub whisky;

gdy konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenia telewizora;

Ważne!

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi dodatkowe w stosunku do zamówionych przez konsumenta lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do dodatkowych usług lub towarów – np. przy okazji strojenia telewizora serwisant sprzedał konsumentowi nowszy dekoder;

gdy świadczenie składa się z nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub oprogramowania komputerowego dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostawie – np. folia ochronna została usunięta z fabrycznie nowej gry komputerowej;

dostarczania gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawarta w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym;

w przypadku świadczenia usług hotelarskich, transportu towarów, wynajmu samochodów, cateringu, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, wydarzeniami sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert.

Pozostałe kwestie dotyczące zwrotów i reklamacji znajdują się w Regulaminie Sklepu.

We wszystkich sprawach dotyczących zwrotów i reklamacji prosimy o kontakt pod adresem 509088485 i e-mail

office@rattaneo.com

RattaNeo Sp. z o.o.

Fragment regulaminu sklepu:

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane oddzielnie, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej pozycji, partii lub części.

4. W przypadku Umowy obejmującej regularne dostawy Produktów przez określony czas (subskrypcja), okres wskazany w ust. 1. biegnie od wejścia w posiadanie pierwszej rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres kontaktowy do zgłaszania zwrotów produktów, tj. Rattaneo Warehouse Sp. z o.o. ul. Antoniewska 5, 02-977 Warszawa lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy office@rattaneo.com – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. konsekwencje odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty zwrotu Produktu, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt ten nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą.

g. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Jeżeli ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie zawarta w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. dla towarów łatwo psujących się lub o krótkim okresie przydatności do spożycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Sprzedawcę, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze swej natury stają się nierozerwalnie związane z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli,

h. jeżeli przedmiotem świadczenia jest nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę,

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

§ 11 Reklamacje i gwarancja

1. Umowa Sprzedaży ma zastosowanie do nowych Produktów.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy Sprzedawcy podane w niniejszym Regulaminie.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary zwracane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. Jeżeli na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie Produktu w Sklepie lub Sprzedawca dołączy do sprzedawanego Produktu kartę gwarancyjną.

§ 12 Opinie w sklepie internetowym
1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii o zakupach dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być również ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca po zakupach dokonanych w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online służącego do jej wystawienia – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące dokonanych zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dotyczącego opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. Jeśli użytkownik nie wyrazi opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wyrażenia opinii, Sprzedawca ponownie wyśle zaproszenie.
3. Opinię może wystawić wyłącznie Klient, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4. Opinie wystawione przez Klienta są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>.
5. Wydane opinie nie mogą być wykorzystywane przez Klienta do działań sprzecznych z prawem, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy lub działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona wyłącznie do produktów faktycznie zakupionych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/ pozornych umów sprzedaży w celu wydania opinii. Autorem opinii nie może być również sam Sprzedawca lub jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7. Wydana opinia może być w każdej chwili usunięta przez jej autora.

§ 13 Pozasądowe metody rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń 1.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).